روابط عمومی پارک، در ابتدای این مراسم که با استقبال خوبی از سوی مؤسسات فناور روبه رو شد، علی اکبر قیومی مدیر مرکز رشد علوم انسانی و مدیریت ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی با اشاره به ظرفیتها و توانمندی های ایجاد شده در مجموعه بزرگ پارک علم و فناوری یزد، بر گسترش همکاری ها تأکید کرد.

وی افزود: هم اکنون بخش بسیار بزرگی از مطالعات راهبردی و اسناد توسعه ای استان یزد توسط مؤسسات مستقر در این مرکز انجام شده و خوشبختانه روز به روز شاهد استقبال بیشتر دستگاه های دولتی و مؤسسات خصوصی به توانمندی های مؤسسات فناور به ویژه در حوزه مطالعات اجتماعی و اقتصادی هستیم.

مدیر دفتر تحقیقات کاربردی ناجا استان یزد نیز با اشاره به محورهای دارای اولویت از نظر نیروی انتظامی، این سازمان را حامی و پذیرای ایده های خلاقانه، نوآوری ها و طرحهای مطالعاتی همسو با اهداف خود دانست. وی با اشاره به برگزاری همایش ملی امنیت و خانواده در استان یزد، خواستار همکاری نزدیک مؤسسات و استفاده از ظرفیتهای آنان در راستای برگزاری هر چه باشکوه تر این رویداد ملی شود.

ملک ثابت راه اندازی دفتر فصلنامه مطالعات دانش انتظامی را گاهی بزرگ و مؤثر در مسیر ارتباطات بیشتر و توسعه همکاری ها دانست.

  • ۱۵ مهر, ۱۳۹۱