به گزارش روابط عمومی پارک، متقاضیان می‌توانند پیشنهادات خود را به همراه مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 6/5/92 به واحد اداری پارک ارسال نمائید.

شرح خدمات :

– برگزاری دوره های آموزشی تخصصی شبکه و متن باز

– هماهنگی با مراکز آموزش عالی جهت برگزاری آزمایشگاه شبکه با سطح کیفیت مناسب

– دراختیار گذاردن آزمایشگاه متن باز برای مراجعه کنندگان بصورت خود راهبر و آموزش ابتدایی توسط متخصص آزمایشگاه

– برگزاری دوره خاص جهت تربیت نیروی انسانی متخصص بخشهای مختلف دولت و صنعت

– ارائه تخفیف بیست درصدی به شرکتهای پارک علم وفناوری با تایید ناظر(واحد خدمات تخصصی پارک)

– همکاری موثر در اجرای پروژه ها و آزمایشهای خاص و همچنین پروژه های دانشجویی

– تامین سی ساعت در ماه آزمایشگاه موضوع قرارداد بدون دریافت هزینه به واحد نظارت

– حضور یک نفر نیروی متخصص متن باز تمام وقت (اداری)

– یک نفر از کارشناسان کامپیوتر از پارک با معرفی ناظر بدون پرداخت هزینه درکلیه دوره های آزمایشگاه شرکت می نماید.

– ارائه تخفیف پنجاه درصدی برای حداکثر دو موسسه با معرفی ناظر برای هردوره

– سایر امور محوله مربوطه

شرایط شرکت در مزایده:

1- داشتن رزومه کاری مرتبط با فعالیت آزمایشگاه

2- داشتن نیروی کاری متخصص مرتبط با زمینه فعالیت خواسته شده (ارسال مستندات و مدارک تحصیلی الزامی است)

3- ارسال اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات شرکت (اشخاص حقوقی)

4- فرم پیشنهاد قیمت سالیانه

5- ارسال برنامه کاری بابت آزمایشگاه

6- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 000/000/100 ریال بابت ضمانت اموال و مابقی سفته تا ارزش تجهیزات

7- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 5% مبلغ پیشنهادی سالیانه

8- ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان 5% مبلغ پیشنهادی بعنوان ضمانت حسن انجام تعهدات

متقاضیان می بایست فرم مذکور را به همراه مبلغ پیشنهادی و نیز مدارکی درخواستی تایید نموده و حداکثر تا آخر وقت اداری پنج شنبه مورخ 7/5/92 به واحد اداری پارک علم و فناوری یزد تحویل نمایند.

  • ۷ مرداد, ۱۳۹۲