پارک علم و فناوری یزد در نظر دارد برگزاری دوره های آموزشی الزامی موسسات مستقر در مراکز رشد پارک را مطابق جدول ذیل به شرکتهای واجدالشرایط واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی پارک، لذا شرکتهای متقاضی می توانند درخواست خود را تا پایان وقت اداری مورخ 1393/03/28 به واحد اداری پارک تحویل نمایند.

قابل ذکر است پارک برای موسسات پیش رشد حداقل 15 نفر و موسسات رشد حداقل 30 نفر را برای حضور در دوره ها پیش بینی می نماید.

فهرست دوره های الزامی حضوری

عنوان دوره مدت زمان برگزاری ( روز ) حاضرین مورد حمایت پارک
خلاقیت ، کار،آفرینی ، کارتیمی 1 پیش رشد
فنون مذاکره و مکاتبات 1 پیش رشد
اصول مبانی مدیریت ( رفتار سازمانی ) 2 پیش رشد و رشد
مدیریت پروژه 1 پیش رشد و رشد
اصول حسابداری 2 پیش رشد و رشد
اصول حقوق تجارت ( مالکیت فکری) 1 پیش رشد و رشد
اصول مبادلات بین المللی 1 پیش رشد و رشد
اصول حقوق تجارت ( چک ، سفته، مالیات، بیمه، قوانین کار) 2 پیش رشد و رشد
مدیریت مالی 2 پیش رشد و رشد
اصول روش های تامین منابع مالی 2 پیش رشد و رشد
اصول بازاریابی 2 پیش رشد و رشد
اصول توجیه اقتصادی و تدوین طرح تجاری 3 پیش رشد و رشد

مستندات و شرایط مناقصه:

1-کلیه متقاضیان باید بصورت شخصیت حقوقی در مناقصه شرکت نمایند (ارائه اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات الزامی است)

2- ذکر فعالیت آموزشی در اساسنامه شرکت الزامی است

3- ارائه رزومه کاری شرکت در حوزه آموزش

4- ارسال لیست مدرسین دوره های آموزشی به انضمام رزومه آنها

5-ارائه برنامه های زمانبندی برگزاری دوره ها

6- هزینه شرکت کنندگان در دوره های آموزشی الزامی برحسب فهرست دوره های الزامی مورد نظر (تبلیغات،مدرس،جزوات و بسته های آموزشی،صدور گواهینامه،…)

7-جهت شرکت در مناقصه ارائه ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی حساب سپرده پارک(شماره حساب 2034038530 بانک تجارت) به میزان 5 درصد مبلغ کل هزینه های پیشنهادی برگزاری دوره های آموزشی با احتساب حداقل شرکت کنندگان پیش بینی شده از سوی پارک.

8- متقاضیان می بایست ضمن تایید و مهر و امضا نمودن متن حاضر نمونه (قرارداد/تفاهم نامه) تهیه شده پیوست را نیز تایید و به همراه مستندات خواسته شده به پارک ارسال نمایند

9- مدت زمان واگذاری یکسال و نیم می باشد(کلیه دوره های آموزشی باید طی مدت یکسال و نیم برگزار شود)

حمایت های پارک از برگزاری دوره های آموزشی:

  • نحوه حمایت پارک از برگزاری دوره های آموزشی بر اساس آئیین نامه آموزش پارک می باشد که برخی از مفاد آن عبارتند از:

الف-100 درصد هزینه دوره آموزشی الزامی برای هسته های مستقر در مرکز رشد مقدماتی پس از شرکت در دوره و اخذ گواهینامه از سوی پارک پرداخت می گردد.

ب- 80 درصد هزینه دوره آموزشی الزامی برای موسسات مستقر در مراکز رشد پس از شرکت در دوره و اخذ گواهینامه از سوی پارک پرداخت می گردد.

زمان و مکان تحویل پیشنهادات:

حداکثر زمان تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 1393/03/28 می باشد

مکان تحویل پیشنهادات واحد اداری پارک علم و فناوری یزد به آدرس یزد – خیابان مطهری – مرکز فناوری اقبال می باشد

نکته مهم:

ارسال پیشنهادات متقاضی هیچگونه حقی برای شرکت کننده و موجب ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای پارک نمی باشد و پارک نظر به صرفه و صلاح خود می تواند نسبت به قبول یا رد هر یک از پیشهادها اقدام نماید.

فرم قرارداد/تفاهم نامه

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 7260041(واحد خدمات تخصصی پارک) تماس بگیرید.

  • ۲۱ خرداد, ۱۳۹۳