به گزارش روابط عمومی متقاضیان می توانند با مراجعه به پرتال پارک علم و فناوری یزد به آدرس : http://www.ystp.ac.ir قسمت آگهی مناقصه و مزایده اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل حداکثر تا آخر وقت اداری 21/2/92 به واحد اداری پارک واقع در خیابان مطهری –مرکز فناوری اقبال- مدیریت اداری تحویل نمایند بدیهی است به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق به پارک ارسال شود ترتیب اثرداده نخواهد شد.

  • ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۲