• تاریخ:
    97/07/12 و 97/7/5
  • زمان:
    10:00-12:00
  • موقعیت:
    پارک علم و فناوری یزد