• تاریخ:
    17 و 24 بهمن ماه و 1 و 15 اسفند 98
  • زمان:
    مهلت ثبت نام: 15 بهمن ماه 98
  • موقعیت:
    پارک علم و فناوری استان قم

سرفصل های دوره داوران