• تاریخ:
    22 آذرماه
  • زمان:
    22 تا 26 آذر ماه
  • مکان:
    محل دائمی نمایشگاهای بین المللی تهران