• تاریخ:
    30 بهمن ماه
  • زمان:
  • موقعیت:
    واحد جذب و پذیرش مرکز رشد برج فناوری هرمز

فراخوان جذب ایده ها و محصولات فناورانه برای پیاده سازی در برج فناوری هرمز