• تاریخ:
    29 بهمن، 6، 13 و 20 اسفند
  • زمان:
    15 الی 19
  • موقعیت:
    دانشگاه شهید بهشتی