• تاریخ:
    25 الی 28 شهریور ماه
  • زمان:
    شهریور 1398
  • موقعیت:
    مرکز فناوری اقبال

کارگاه تمرین عملی تدوین الگوی کسب و کار

سرفصل های کارگاه:

تدوین مدل کسب و کار، ارائه الگوهای موفق؛ مصطفی کریمیان اقبال

برندسازی، تحلیل رقبا، استراتژی فروش؛ محمد مهدی لطفی

تحلیل مالی، قوانین و مقررات مورد نیاز در شرکت های نوپا؛ عباس باقی

روش های جذب و تامین سرمایه، صندوق های سرمایه گذاری؛ محمد سپهر

تبلیغات و روابط بین الملل؛ محمد قویدل

مالکیت فکری و ثبت اختراع؛ محمدرضا حسینی بغدادآبادی