• تاریخ:
    15 اسفندماه
  • زمان:
    16:45
  • مکان:
    سالن اجتماعات مرکز فناوری اقبال