پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر

رزومه

معرفی

شرکت دانش بنیان پویا شیمی نوآوران الماس ستاره کویر در تیرماه 1393 فعالیت خود را آغاز کرد.
از جمله اهداف شرکت ساخت انواع سانتریفوژهای صنعتی جهت خروج بخش های تولیدی کشور ازحالت سنتی و حرکت همپای کشورهای پیشرفته می باشد.
درراستای اهداف اقتصاد مقاومتی این مجموعه دستگاه ها می تواند بسیاری ازهزینه های تولید , زمان انجام فرایندها, نیازمندی به نیروی کارگر ماهر وحتی مشکلات زیست محیطی بخش تولید را کاهش دهد و رقابت پذیری آنها رادر جهان امروز ارتقا دهد.
این شرکت بر تکیه بر دانش فنی بومی سازی شده خود درنظر دارد به یک برند جهانی تبدیل شده ودر تولید این مجموعه دستگاههای پیشرفته وخاص , صاحب نظر شود.

خدمات و محصولات

انواع سانتریفوژها (دکانتر،تریکانتر،سدیکانتر،سورتیکانتر)
سانتریفوژهای ته نشین کننده
سانتریفوژهای سبدی با تخلیه از مارپیچی
سانتریفوژهای پیوسته باتخلیه مارپیچی
دکانتر
سانتریفوژ فیلتر معکوس
سانتریفوژ نوع دیسکی دود کشی (پیوریفایر،کلاریفایر)
سانتریفوژهای پوشر
سانتریفوژهای پیلر

اعضا

ابوالفضل فتوحی فیروزآبادی

ابوالفضل فتوحی فیروزآبادی

مدیر عامل