محیط پرداز یزد

رزومه

معرفی

توانایی و فعالیت شرکت در زمینه های ذیل می باشد:
– ارائه خدمات مشاوره، پژوهش و طراحی در راستای برنامه ریزی توسعه فضا های جغرافیایی در سطوح کلان تا نواحی خرد
– تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل و کاربرد آن در برنامه ریزی فضایی

خدمات و محصولات

مطالعات پژوهش و برنامه ریزی منطقه ای، تهیه پایگاه اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل فضایی، برنامه ریزی توسعه کالبدی، مطالعات آمایش توریسم و گردشگری، تهیه طرح های توسعه روستایی، ساماندهی عشایر، مکانیابی توسعه سکونتگاه ها و کاربری زمین، بکار گیری GIS و پایگاه اطلاعات رقومی جغرافیایی و تصاویر ماهواره ای در مطالعات فضایی

اعضا

رضا صدیقی

رضا صدیقی

مدیرعامل