شرکت کی سان

                                                                    

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای صدرا صالحی

www.key-sun.ir

شرکت کی سان با نیاز سنجی در صنعت برق موفق به پایش شبکه های انتقال قدرت برای اولین بار در سطح کشور شده است.

 
آدرس کوتاه :