شركت پرديسه آماري

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای مصيب حكام زاده

http://www.pardisehamari.blogfa.com/

تحقيقات آماري و داده كاوي

 

آدرس کوتاه :