شركت مهندسين مشاور تمدن كاريزي

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي علي اصغر سمسار يزدي

http://tkce.ir/

فعاليت هاي مشاوره اي و پژوهشي در زمينه آب

 

آدرس کوتاه :