شركت ماتريس توسعه پارس

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم مرضيه حسن رضاييان

 

بهبود و مكانيزه كردن فرايندهاي سازماني، ساماندهي آرشيو الكترونيكي

 

آدرس کوتاه :