شركت كيميا افزار

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

خانم سولماز محمد شاهي

 

نرم افزار ساماندهي بايگاني، خدمات فني مهندسي مربوط به روش اكسپرس، نرم افزار آموزش كاركنان دولت، نرم افزار غذا، دارو، نرم افزار تبادل موافقت نامه هاي هزينه اي و تخصيص منابع، بودجه بندي

 

آدرس کوتاه :