شركت كامپوزيت شيمي سازه

   

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي محمد رضا دهقان پور

http://shimisazeh.looleh.ir/

دريچه هاي كامپوزيتي، تير برق كامپوزيتي، پايه هاي كامپوزيتي روشنايي

 

آدرس کوتاه :