شركت صافات انرژي يزد

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقای رضا جواد پور

 

ساخت و بازسازي ياتاقان هاي نيروگاهي صنعتي، تامين قطعات نيروگاهي و صنعتي، مشاوره فني جهت جايگزيني تجهيزات جديد

 

آدرس کوتاه :