شركت سامان آوران توسعه يزد

    

نام و نام خانوادگی مدیر عامل

آدرس وب سایت

مختصری از زمینه فعالیت

آقاي عباس زارع بنادكوكي

http://samanavaran.com/

 مشاوره، آموزش و پژوهش در حوزه های مدیریت، مهندسی و سیستمها

 

آدرس کوتاه :