استعلام واگذاری، سالن اجتماعات و كنفرانس (سالن A) پارک علم و فناوری یزد(2/95)

 

بسمه تعالي

استعلام واگذاری، سالن اجتماعات و كنفرانس (سالن A) پارک علم و فناوری یزد(2/95)

 

پارک علم و فناوري يزد در نظر دارد سالن اجتماعات و كنفرانس A خود را مطابق شرایط پیوست به شرکتهاي واجدالشرايط واگذار نمايد. لذا شرکتهاي متقاضي مي‏توانند پیشنهاد خود را به انضمام مدارک به صورت پاکت دربسته ممهور به مهر شرکت تا پایان وقت اداری مورخ 05/07/1395به واحد اداری پارک تحویل نمایند.

تلفن تماس:03537260041

بازديد با هماهنگي واحد خدمات فناوري و بازاريابي پارك از سالن اجتماعات و كنفرانس A امكان‏پذير است.

شرایط استعلام:

فرمت قرارداد:

جدول پیشنهادی قیمت:

لیست تجهیزات سالن اجتماعات و كنفرانس A

آدرس کوتاه :