ارزش های کلیدی پارک علم و فناوری یزد

ارزش های کلیدی پارک علم و فناوری یزد

*  استفاده بهينه از منابع

*  توجه به منافع اجتماعي و همراستايي با ماموريت هاي کلان ملي و استاني

*   بهبود مستمر

*   تعالي

*   مشارکت و همکاري

*   تعهد و امانت داري

*  توجه به سرمايه هاي انساني

آدرس کوتاه :